0
Mijn winkelwagen

Je winkelwagentje is leeg.

0

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHOCO-PARADIJS

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt, hetzij in enkel-, hetzij in meervoud gebezigd, verstaan:
 
Algemene leveringsvoorwaarden : de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Choco-Paradijs; Choco-Paradijs : de vennootschap onder firma Choco-Paradijs, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39063369;

Koper : de wederpartij van Choco-Paradijs, handelend in de uitoefening van haar beroep of bedrijf;

Overeenkomst : de Overeenkomst tussen Choco-Paradijs en Koper.

1.2 De bepalingen van de Algemene leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Choco-Paradijs en Koper waarop Choco-Paradijs deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 Afwijkingen op de Algemene leveringsvoorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de Overeenkomst binden Choco-Paradijs alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

1.4 Indien enige bepaling van de Algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Choco-Paradijs en Koper in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een eventuele (eerdere) verwijzing door Koper naar eigen of andere algemene leveringsvoorwaarden wordt door Choco-Paradijs uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.

1.6 Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn toepasselijk met ingang van 1 juni 2012 en komen in de plaats van alle (leverings-)voorwaarden die voorheen door Choco-Paradijs gehanteerd werden. Choco-Paradijs behoudt het recht de Algemene leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Choco-Paradijs Koper van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte offertes de algemene leveringsvoorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de offertes zijn uitgebracht.

1.7 Indien met Koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Choco-Paradijs gesloten Overeenkomst.

1.8 De titels boven de artikelen dienen uitsluitend ter identificatie en zullen bij de interpretatie van de Algemene leveringsvoorwaarden buiten beschouwing blijven.

1.9 Indien Koper aan Choco-Paradijs informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Koper dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

1.10 Het product dient te worden bewaard op een droge plaats buiten de koeling (koelkast) en in een goed geventileerde ruimte. De ideale bewaartemperatuur voor het product ligt tussen de 12 ºC en 20ºC, waarbij de temperatuur constant dient te worden gehouden. Het product dient te worden beschermd tegen vochtigheid, waarbij als vuistregel geldt dat in de opslagruimte de relatieve vochtigheid maximaal 70% bedraagt.

1.11 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Choco-Paradijs – waaronder tevens worden verstaan afbeeldingen, modellen, tekeningen, specificaties, schema’s, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn vrijblijvend, tenzij Choco-Paradijs uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.

2.2 Mocht enige andere uiting van Choco-Paradijs evenwel als aanbieding of offerte worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt die geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Choco-Paradijs een opdracht, schriftelijk heeft bevestigd en/of daadwerkelijk door Choco-Paradijs uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst. Mondelinge toezegging door en afspraken met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen of ondergeschikten binden Choco-Paradijs alleen indien deze door Choco-Paradijs uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Alhoewel Choco-Paradijs de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar aanbiedingen en offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Choco-Paradijs en Koper kunnen (gaan) duiden, kan Koper hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties en verdere omschrijvingen door Choco-Paradijs in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van het assortiment dat Choco-Paradijs aan te bieden heeft, tenzij door Choco-Paradijs schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Koper om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door haar opgegeven maten en gegevens. In geen geval is Choco-Paradijs tot enige (na)levering verplicht.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van Choco-Paradijs exclusief BTW en andere belastingen en rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten. Deze belastingen, rechten en kosten worden wel aan Koper doorberekend.

3.2 Choco-Paradijs heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan, verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers (van grondstoffen), alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de Overeenkomst en voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst door Choco-Paradijs aan Koper in rekening te brengen.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van Choco-Paradijs inclusief de kosten voor verpakkingsmaterialen. Eventuele specifieke wensen van Koper, waaronder aan te hechten kaartjes en/of stickers, zijn niet bij de prijs inbegrepen en de kosten hiervoor worden separaat vermeld op de offerte.

3.4 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door Koper te geschieden in euro’s, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

3.5 Choco-Paradijs behoudt zich te allen tijde het recht voor een voorschotbetaling van Koper te verlangen van ten minste 25% van het totale factuurbedrag, inclusief B.T.W. Wanneer Koper is gehouden voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst een voorschotbetaling te voldoen, is Choco-Paradijs pas gehouden tot uitvoering nadat de voorschotbetaling door Choco-Paradijs daadwerkelijk op haar bankrekening is ontvangen.

3.6 De van, door of namens Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke (handels)rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.7 Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum waarop de creditering van Choco-Paradijs door de bank plaatsvindt.

3.8 Indien Koper haar betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Koper van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is aan Choco-Paradijs vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarop een gedeelte van een maand voor gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is Choco-Paradijs gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering gemoeide kosten, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door Koper aan Choco-Paradijs verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 125,-.

3.9 Koper kan haar betalingsverplichtingen niet weigeren na te komen op grond van het feit dat Choco-Paradijs haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.

3.10 Indien Choco-Paradijs op Koper een vordering bezit, is Choco-Paradijs gerechtigd alle dienstverlening en verdere prestaties ten behoeve van Koper op te schorten totdat volledige betaling van Koper wordt ontvangen.

3.11 Klachten naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen van Choco-Paradijs dienen door Koper onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk ter kennis van Choco-Paradijs te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Choco-Paradijs behoudt zich de eigendom voor van alle aan Koper geleverde zaken, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Choco-Paradijs uit hoofde van de krachtens de met Choco-Paradijs gesloten overeenkomsten geleverde producten met inbegrip van boeten, renten en kosten, alsmede op grond van artikel 3 verschuldigde bedragen. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle door Choco-Paradijs aan Koper geleverde zaken, inclusief reeds betaalde zaken.

4.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt ook wanneer Koper uit de door Choco-Paradijs geleverde producten nieuwe producten vormt.

4.3 Zolang op de door Choco-Paradijs geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, is Koper gehouden de geleverde producten apart te bewaren zodat Choco-Paradijs deze kan identificeren.

4.4 Koper is gehouden het eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan derden. Een buitengewone beschikking over de producten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot verpanding en zekerheidsstelling, kan alleen met toestemming van Choco-Paradijs geschieden. Koper is verplicht Choco-Paradijs onverwijld te berichten, indien (derden)beslag is gelegd op onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten.

4.5 Bij gebreke aan betaling binnen de vervaldag, indien Koper vermoedelijk niet in staat is of bereid is aan haar betalingsverplichting(en) te voldoen en in het geval van faillissement of surseance van betaling van Koper is Choco-Paradijs gerechtigd de producten zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Koper Choco-Paradijs bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Choco-Paradijs op schadevergoeding. Teruggenomen producten crediteert Choco-Paradijs tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde. Choco-Paradijs is nimmer gehouden tot het doen van een eventuele schadevergoeding.

4.6 Alle door Choco-Paradijs gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat de eigendom van de door Choco-Paradijs verkochte producten nog niet is overgegaan, komen ten laste van Koper.

Artikel 5. Leveringen

5.1 Levering van de producten vindt plaats op het door Koper aangeleverde adres. Verzending geschiedt door Post NL, koeriersdienst of, bij palletverzending, door een vervoersbedrijf. Bij verzending door Post NL of een koeriersdienst komen de kosten voor levering geheel voor rekening van Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij verzending door een vervoersbedrijf komen de kosten voor levering voor rekening van Choco-Paradijs indien het factuurbedrag € 1.000,-, exclusief B.T.W, of meer bedraagt en komen de kosten voor levering voor rekening van Koper indien het factuurbedrag minder dan € 1.000,-, exclusief B.T.W., bedraagt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, geschiedt levering af magazijn. Het magazijn van Choco-Paradijs te Almere geldt als plaats van (af)levering.

5.3 Indien de producten van Choco-Paradijs voor en/of door Koper worden geëxporteerd, zijn de relevante exportbepalingen ("Incoterms") van toepassing. Koper zal Choco-Paradijs vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Koper toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

5.4 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, rust op Koper de verplichting op eerste verzoek van Choco-Paradijs nauwkeurig aan te geven wanneer de door Choco-Paradijs te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Koper is verplicht alle door Choco-Paradijs met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken.

5.5 Indien is overeengekomen dat de zaken door Choco-Paradijs in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico en rekening van Koper. In dit geval geldt het magazijn van Choco-Paradijs als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.

5.6 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens (waaronder doch niet beperkt tot digitale bestanden) niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Choco-Paradijs staan, of indien Koper op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet (door bijvoorbeeld kwalitatief inferieure bestanden/gegevens aan te leveren), heeft Choco-Paradijs het recht tot opschorting van uitvoering van de Overeenkomst en heeft Choco-Paradijs het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.7 Vanwege het productieproces bij bedrukte chocolade kan er een afwijking van ca. 5% ontstaan in de afleverhoeveelheid. Choco-Paradijs heeft dan ook het recht tot meer en minder leveringen tot 5% van de bestelde aantallen. In het geval van minder levering tot 5% als hiervoor bedoeld van de bestelde aantallen kan Koper Choco-Paradijs nimmer verplichten het resterende aantal na te leveren. In het geval van meer levering tot 5% als hiervoor bedoeld van de bestelde aantallen is Koper verplicht deze af te nemen. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens

6.1 Ingeval Koper opdracht geeft aan Choco-Paradijs om de producten af te leveren bij personen/bedrijven anders dan bij Koper zal Choco-Paradijs de volgende persoonsgegevens verwerken van die personen/bedrijven:
- NAW gegevens.

Doeleinden en verwerking
6.2 Verwerking van de persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

6.3 Choco-Paradijs heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Choco-Paradijs neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens en de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

6.4 Choco-Paradijs garandeert, met uitzondering van het bepaalde in 6.8, dat alleen werknemers van Choco-Paradijs toegang hebben tot de door Koper aan Choco-Paradijs verstrekte persoonsgegevens. Choco-Paradijs draagt er zorg voor dat de werknemers die toegang hebben tot persoonsgegeven een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen, waaronder die tot geheimhouding.

6.5 Als Choco-Paradijs een verzoek krijg om persoonsgegevens ter beschikking te stellen, dan zal Choco-Paradijs dit verzoek alleen honoreren indien het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Choco-Paradijs beoordeelt eerst of het verzoek bindend is. Indien geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen bestaan dan stelt Choco-Paradijs Koper op zo kort mogelijke termijn op de hoogte van het verzoek.

Verplichtingen Choco-Paradijs
6.6 Choco-Paradijs zal de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy naleven.

6.7 Choco-Paradijs zal Koper, op verzoek van Koper, informeren over de door Choco-Paradijs genomen maatregelen inzake het voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Inschakelen van derden
6.8 Het is Choco-Paradijs toegestaan om derden (andere verwerkers) in te schakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden ook als dat ten gevolg heeft dat deze derden persoonsgegevens gaan verwerken. Ingeval Choco-Paradijs een derde inschakelt zal Choco-Paradijs Koper hierover inlichten.

6.9 Ingeval Choco-Paradijs een derde inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens zorgt Choco-Paradijs er voor dat met deze derden minimaal dezelfde plichten op zich neemt als Choco-Paradijs uit hoofde van artikel 6 van deze algemene verkoopvoorwaarden heeft ten opzichte van Koper.

Verdeling van verantwoordelijkheid
6.10 Choco-Paradijs is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder de uitvoering van de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies van Koper en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Koper. Alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval inbegrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Koper, zijn niet aan Choco-Paradijs toe te rekenen.

Doorgifte van persoonsgegevens
6.11 Choco-Paradijs mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving toegestaan.

6.12 Choco-Paradijs zal Koper, op diens eerste verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Beveiliging
6.13 Choco-Paradijs zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.14 Choco-Paradijs zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiligging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.15 Choco-Paradijs evalueert periodiek, maar in ieder geval eenmaal per jaar, of het beschermingsniveau nog passend is gegeven de stand van de techniek, de aard van de verwerkte persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.

Meldplicht datalekken en beveiligingsincidenten
6.16 Choco-Paradijs zal de Koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na de eerste ontdekking, schriftelijk informeren over alle (vermoedelijke) inbreuken op de beveiliging, datalekken alsmede andere incidenten die op grond van de wetgeving moeten worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.

6.17 In het geval van een datalek en/of een beveiligingslek zal Choco-Paradijs, zich naar beste kunnen inspannen om de Koper daarover onmiddellijk te informeren en om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.

6.18 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Choco-Paradijs meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

6.19 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek heeft plaatsgevonden alsmede:
- wat de (vermeende) oorzaak is van de datalek;
- wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
- wat de (voorgestelde) oplossing is;
- wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

Afhandeling verzoeken van betrokkenen
6.20 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van een persoonsgegeven of persoonsgegevens doet, zal Choco-Paradijs het verzoek op een zo kort mogelijke termijn doorsturen aan Koper en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Koper zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat Koper hulp nodig heeft van Choco-Paradijs voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan zal Choco-Paradijs hier medewerking aan verlenen.

Geheimhoudingsplicht
6.21 Op alle persoonsgegevens die Choco-Paradijs van Koper ontvangt en/of zelf verzamelt dan wel bekend zijn geworden in het kader van de aard van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Choco-Paradijs zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen.

6.22 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Koper uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Overeenkomst en de uitvoering van de bepalingen uit dit artikel, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Audit
6.23 Koper heeft het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle bepalingen uit dit artikel.

6.24 Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat de Koper de bij Choco-Paradijs aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de Koper geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. De door de Koper geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorafgaande aankondiging door de Koper en maximaal eens per kalenderjaar plaats.

6.25 Choco-Paradijs zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie ter beschikking stellen.

6.26 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.

6.27 De kosten voor de in te huren ICT-deskundige en medewerking door Choco-Paradijs zullen altijd door de Koper worden gedragen.

Teruggave/vernietiging persoonsgegevens
6.28 Als de Overeenkomst is uitgevoerd dan dient Choco-Paradijs de door Koper verstrekte persoonsgegevens over te dragen aan Koper of als de Koper daarom verzoekt deze persoonsgegevens te vernietigen. Indien Koper Choco-Paradijs verzoekt om de persoonsgegevens over te dragen dan draagt Choco-Paradijs er zorg voor dat deze persoonsgegevens volledig, op leesbare en begrijpelijke wijze, digitaal (tenzij anders verzocht) en zonder voorbehouden ter beschikking worden gesteld.

6.29 De kosten voor het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens na uitvoering van de Overeenkomst zijn voor rekening van Koper. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens. Koper is gerechtigd om door een derde deskundige te laten vaststellen of de gegevens inderdaad niet meer in Choco-Paradijs haar systemen / administratie aanwezig zijn. De kosten voor deze derde deskundige zijn voor rekening van Koper.

Artikel 7. Leveringstermijnen 

7.1 Alle door Choco-Paradijs genoemde leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn derhalve niet fataal. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Choco-Paradijs niet in verzuim.

7.2 Choco-Paradijs stelt naar beste weten de leveringstermijnen vast op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Choco-Paradijs bekend waren en zal de leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht nemen. Choco-Paradijs is nimmer gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

7.3 Indien overschrijding van enige (leverings)termijn dreigt, zal Choco-Paradijs geheel onverplicht Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien vertraging in de levering ontstaat, wordt de leveringstermijn met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

7.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn, dan wel enige andere omstandigheid, heeft Koper niet het recht om afname te weigeren noch aanspraak en/of recht op enige schadeschadevergoeding ter zake tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Choco-Paradijs.

7.5 Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn heeft Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat.

7.6 Choco-Paradijs heeft het recht, de producten in gedeeltes af te leveren. Indien een levering slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. Koper ontvangt hierover mondeling dan wel schriftelijk bericht. De in artikel 3 van de Algemene leveringsvoorwaarden omschreven betalingsvoorwaarden zijn tevens van kracht voor elke deellevering.

7.7 Voor zover levering op afroep is overeengekomen kan Choco-Paradijs, bij niet of niet tijdig afroepen, naar eigen goedvinden aan Koper factureren en de producten opslaan. Daarvoor zal, indien gedurende twee maanden géén afroep is gevolgd een opslag van 5% (zegge: vijf procent) per maand van de waarde van de op dat moment op voorraad gehouden producten die reeds afgeroepen hadden dienen te worden, in rekening worden gebracht.

7.8 Een Koper, die een van haar werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven om producten voor haar rekening bij Choco-Paradijs te kopen en af te halen, dient Choco-Paradijs schriftelijk mee te delen indien die opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschiedt, is Koper aansprakelijk voor schade die Choco-Paradijs lijdt ten gevolge van het meegeven van producten aan een derde die niet (meer) namens Koper gerechtigd was tot het kopen en in ontvangst nemen van de producten.

Artikel 8. Risico

8.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gaat het risico van verlies, beschadiging of anderszins van door Choco-Paradijs geleverde producten over op Koper op het moment dat Choco-Paradijs de producten ter beschikking stelt op de overeengekomen plaats van levering, te weten op het in artikel 5.2 van de Algemene leveringsvoorwaarden opgenomen punt, althans het anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen punt.

8.2 Tenzij anders overeengekomen, komt het transport van de door Choco-Paradijs te leveren producten via Post NL, een koeriersbedrijf of een vervoersbedrijf voor rekening en risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen, zijn de via Post NL, een koeriersbedrijf of een vervoersbedrijf te vervoeren zaken niet verzekerd, tenzij Koper dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor haar rekening komen.

Artikel 9. Inspectie en reclame

9.1 Koper is verplicht de door Choco-Paradijs geleverde producten onmiddellijk bij ontvangst, in de mate waarin dit in redelijkheid van haar kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.

9.2 Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde producten respectievelijk gebreken die bij een inspectie worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geïnspecteerd, dienen daarop direct, doch in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na aflevering door Choco-Paradijs, schriftelijk door Koper bij Choco-Paradijs te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.3 Gebreken ter zake van de door Choco-Paradijs geleverde producten die niet kunnen of konden worden geconstateerd binnen de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn, dienen binnen zeven (7) dagen nadat ze bekend zijn geworden aan Koper, althans redelijkerwijs bekend hadden moeten worden, schriftelijk gemeld te worden aan Choco-Paradijs, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.4 Na ommekomst van drie (3) maanden na levering heeft Koper geen recht meer op reclame.

9.5 Koper dient Choco-Paradijs binnen de periode als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus.

9.6 Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel is Koper verplicht het eventuele gebruik van de producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om haar schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij de aanwijzingen van Choco-Paradijs stipt opvolgen en Choco-Paradijs alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de producten. In het geval van klachten over de kwaliteit van de geleverde producten dienen deze ter inspectie van Choco-Paradijs bewaard te blijven en, indien verzocht door Choco-Paradijs, aan Choco-Paradijs te worden gezonden.

9.7 Bij gebreke van stipte inachtneming door Koper van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van Koper terzake. Indien Koper nalaat klachten binnen de hierboven gestelde termijnen bij Choco-Paradijs in te dienen, wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en kan Koper zich nimmer beroepen op het feit dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

9.8 In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, geur, smaak, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.

9.9 Tenzij anders overeengekomen zijn retourzendingen buiten de reclameperiode als hiervoor in lid 1, lid 2 en lid 3 van dit artikel bedoeld – zonder voorafgaande toestemming van Choco-Paradijs – niet toegestaan. In het geval een dergelijke retourzending door Choco-Paradijs wordt toegestaan zal deze in beginsel door haar kosteloos worden opgehaald vanaf de plaats waar de producten zijn afgeleverd.

Artikel 10. Garanties

10.1 Indien een geleverd product niet aan de Overeenkomst of aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoet, zal Choco-Paradijs, in overleg met Koper, het product vervangen, of het product naar beste vermogen herstellen, indien deze gebreken binnen de in artikel 9.2 genoemde periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Choco-Paradijs zijn ingediend. Alle vervangen producten worden eigendom van Choco-Paradijs.

10.2 De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde producten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van foutieve opslag door Koper, danwel transport door Koper in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Koper, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, het ontbreken van serienummers of indien Koper zonder toestemming van Choco-Paradijs wijzigingen in de producten die door Choco-Paradijs in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.

10.3 Overigens vervalt de aanspraak op garantie gedurende de periode dat Koper niet geheel danwel niet tijdig aan enige verplichting van de Overeenkomst heeft voldaan.

10.4 Na ommekomst van drie (3) maanden na levering heeft Koper geen recht meer op garantie.

10.5 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel/vervanging buiten het kader van deze garantie zullen door Choco-Paradijs aan Koper in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

10.6 Koper is verplicht de voor herstel/vervanging krachtens de garantie in aanmerking komende producten in een deugdelijke verpakking vergezeld van een schriftelijke en duidelijke klachtomschrijving en een kopie van de factuur naar het door Choco-Paradijs opgegeven adres te sturen, tenzij anders is bepaald. Risico’s van transport van de producten, zowel naar Choco-Paradijs als retour, zijn voor rekening van Koper.

10.7 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Choco-Paradijs geen enkele garantie, direct danwel indirect, op de geleverde producten verleend.

Artikel 11. Producten van toeleverancier

11.1 Indien en voor zover Choco-Paradijs producten van derden aan Koper levert, zullen mits zulks door Choco-Paradijs aan Koper is meegedeeld, voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

11.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Koper en Choco-Paradijs om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

11.3 In het geval als bedoeld in lid 1 van dit artikel, verleent Choco-Paradijs voor de door haar geleverde producten dezelfde garantie, als door de leveranciers van Choco-Paradijs wordt verleend. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen. De garantie op de producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de producten in andere producten zijn verwerkt of gebruikt. Ten aanzien van producten geleverd onder het eigen merk van Choco-Paradijs is de duur van de garantie gelijk aan die van de in artikel 9 en 10 opgenomen klacht- en garantietermijnen.

11.4 De in lid 3 van dit artikel genoemde garantie houdt in dat Choco-Paradijs de producten opnieuw zal leveren. Deze garantie verplicht Choco-Paradijs niet tot creditering van factuurbedragen.

11.5 De in lid 3 van dit artikel genoemde garantie geldt slechts indien Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Choco-Paradijs heeft voldaan..

Artikel 12. Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1 Koper is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Choco-Paradijs.

12.2 Choco-Paradijs is gerechtigd derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Choco-Paradijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Koper voor indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen gevolgschade of bedrijfsschade.

13.2 Indien en voor zover er enige directe aansprakelijkheid op Choco-Paradijs rust, is de aansprakelijkheid van Choco-Paradijs beperkt tot maximaal het door Koper aan Choco-Paradijs betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde producten, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,-, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Choco-Paradijs te verstrekken uitkering. Voorgaande beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Choco-Paradijs en/of zijn ondergeschikten.

13.3 Het bepaalde in sub 13.1 t/m 13.2 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Choco-Paradijs ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene leveringsvoorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van sub 13.1 t/m 13.2 zou volgen.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval drie (3) maanden na levering.

13.5 Choco-Paradijs is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit allergische reacties na het nuttigen van het product van Choco-Paradijs. Koper dient ermee rekening te houden en de gebruiker van het door Choco-Paradijs geleverde product nader te informeren dat in de producten onder meer, doch niet uitsluitend, noten, melkeiwit en soja worden verwerkt.

13.6 Koper vrijwaart Choco-Paradijs voor eventuele aanspraken door derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door Choco-Paradijs vervaardigde en/of ter beschikking gestelde producten en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij Choco-Paradijs of diens toeleverancier. Uitsluitend Choco-Paradijs heeft het recht deze zaken, materialen, teksten en dergelijke als voornoemd te deponeren en/of te gebruiken. De aan Koper verstrekte teksten, afbeeldingen, tekeningen, schema’s materiaallijsten, documentatie en overige materialen en zaken e.d. als voornoemd mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Choco-Paradijs, geheel noch gedeeltelijk door Koper worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Choco-Paradijs is bevoegd aan het geven van haar toestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan Choco-Paradijs.

14.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden is Choco-Paradijs jegens Koper alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften, inbreuk op rechten danwel op rechtens beschermende belangen van derden, indien deze voorschriften, rechten of belangen in Nederland algemeen bekend zijn, of wanneer de Koper Choco-Paradijs uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Wordt Choco-Paradijs zelf of terzake van een schending op inbreuk, als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is de Koper op overeenkomstige wijze gehouden Choco-Paradijs te vrijwaren en schadeloos te stellen.

Artikel 15. Monsters, modellen en (promotie)materiaal

15.1 Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt. De hoedanigheden van de te leveren producten kunnen van het monster of model afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster of model.

15.2 Indien een fabrikant na het uitbrengen van een offerte door Choco-Paradijs een product uit haar assortiment neemt, zal door Choco-Paradijs hiervoor een alternatief worden geboden.

15.3 De door Choco-Paradijs te leveren producten worden met zorg geproduceerd. Choco-Paradijs kan er echter niet voor instaan dat zich onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, formaten en andere eigenschappen zullen voordoen. Choco-Paradijs is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleuren, formaten en andere eigenschappen. Dit geldt eveneens voor producten welke verkregen zijn van toeleveranciers.

15.4 Koper geeft nadrukkelijk toestemming aan Choco-Paradijs om door Choco-Paradijs voor Koper ontworpen producten, waarop het logo en/of de bedrijfsnaam van Koper zijn vermeld, als promotie- en/of referentiemateriaal te gebruiken op haar website, folders en andere reclame uitingen naar derden.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Indien Choco-Paradijs door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Choco-Paradijs nimmer aansprakelijk jegens Koper voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

16.2 Choco-Paradijs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, indien zij daartoe verhinderd is als gevolgd van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.3 Onder overmacht van Choco-Paradijs wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan: elke van de wil van Choco-Paradijs onafhankelijke omstandigheid en andere gebeurtenis die buiten de invloedssfeer van Choco-Paradijs ligt, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, tekortkomingen van toeleveranciers van Choco-Paradijs, ziekte, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, stakingen, transportbelemmeringen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/ fabriek/ leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Choco-Paradijs haar producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

Artikel 17. Wijziging en annulering van de Overeenkomst

17.1 Indien Koper de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan Choco-Paradijs alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte onkosten (voorbereiding, opslag, e.d.) te vergoeden: alle onverminderd het recht van Choco-Paradijs op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

17.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

17.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Choco-Paradijs zal Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

17.4 Indien de wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst kwalitatieve gevolgen heeft, dan wel meer-/minderkosten met zich brengen, zal Choco-Paradijs Koper hierover tevoren inlichten. Choco-Paradijs brengt geen meerkosten in rekening indien de wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst het gevolg zijn van omstandigheden die aan Choco-Paradijs kunnen worden toegerekend.

Artikel 18. Beëindiging

18.1 Choco-Paradijs kan de uitvoering van de Overeenkomst opschorten dan wel de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:
- Koper in staat van faillissement wordt verklaard;
- Koper al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen;
- De onderneming van Koper wordt geliquideerd of beëindigd;
- Koper na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsverplichting;
- Indien de kredietrisico’s voortvloeiende uit de Overeenkomst naar het oordeel van Choco-Paradijs niet of onvoldoende kunnen worden gedekt bij een door Choco-Paradijs te bepalen instelling die zich met de verzekering van dergelijke risico’s bezighoudt;
- Na het sluiten van de Overeenkomst Choco-Paradijs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra voldoende zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting.

18.2 Voorts is Choco-Paradijs bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

18.3 Choco-Paradijs zal wegens ontbinding op grond van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

18.4 Vóór beëindiging van de Overeenkomst (op welke wijze dan ook) gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

18.5 Indien een dergelijk geval zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zich voordoet, is Choco-Paradijs gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en waarvoor Koper haar betalingsverplichting nog niet volledig heeft voldaan, terug te nemen alsmede is Choco-Paradijs gerechtigd het door haar verschuldigde in éénmaal op te eisen, onverminderd de overige aan Choco-Paradijs toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van terugname van de producten door Choco-Paradijs.

Artikel 19. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

19.1 Indien Choco-Paradijs aan Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Koper gehouden deze zaken binnen 14 dagen na levering in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Koper deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende verplichtingen voor haar rekening.

19.2 Indien Koper, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Choco-Paradijs het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Koper te verhalen.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Choco-Paradijs gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Choco-Paradijs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Choco-Paradijs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 21. Niet-overname personeel Koper zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede een (1) jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaats gehad met Choco-Paradijs, medewerkers van Choco-Paradijs of van ondernemingen waarop Choco-Paradijs ter uitvoering van de Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillenregeling

22.1 Alle uit door Choco-Paradijs gesloten Overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Choco-Paradijs en Koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

22.2 Op alle overeenkomsten tussen Choco-Paradijs en Koper waarop de Algemene leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede degene die betrokken zijn bij deze overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Choco-Paradijs – Juni 2018

Persoonlijk advies?

Bel 0031 (0)36 - 53 49 687

Fairtrade

Eerlijke chocolade

Logo chocolade

Gratis bedrukt met uw logo

Klantenervaringen

Klanten waarderen ons met een 9,4